SKIP NAVIGATION

본문바로가기

코로나19

※ 개인정보 유·노출 예방을 위해 게시물은 게시일 기준 3년동안 공개됩니다.

[코로나19]부산시 사회적거리두기 4단계 (8월10일(화) 0시~8월22일(일) 24시)

조회 219

권미애 2021-08-09 19:19:31

 

 부산시 사회적 거리두기 4단계 격상에 대한 이미지로 자세한 사항은 아래 참고

부산 먼저 미래로 그린스마트 도시 부산

부산시 사회적 거리두기 4단계 격상

8월10일 0시 ~ 8월 22일(일)24시

 • 18시 이후 2명까지 사적모임 허용 *5시~18시는 4명까지 가능
 • 행사 및 1인 시위 외 집회 금지
 • 기간 내 부산지역 해수욕장 폐장
 • 다중이용시설 밤 10시 이후 운영 제한 등 *시설별 세부수칙은 '행정명령 고시' 참조

부산광역시 BUSAN METROPOLITAN CITY

영어(English)

The social distancing level is raised to 4 in Busan area

 • The private gatherings of up to 2 people are allowed after 18:00 * Up to 4 people are allowed from 05:00 until 18:00
 • The prohibition of events and assemblies except a one-man protest
 • The closure of beaches in Busan area within a period of time
 • The operational restrictions in multipurpose facilities after 22:00 * The detailed rules by facility can be referred to ‘the administrative order notice’

The contents were translated by Busan Global Center(1577-7716)

 

부산시 사회적 거리두기 4단계 격상 중국어, 베트남어, 인니어 에대한 이미지로 자세한 사항은 아래 참고

중국어(汉语)

釜山市保持社交距离措施上调至第四阶段

 • 18点以后私人聚会控制在2人以下 * 5点~18点控制在4人以下
 • 允许一个人举牌,禁止聚集性活动及集会
 • 第四阶段期间釜山地区海水浴场关闭
 • 公共设施晚上10点以后禁止营业 * 在‘行政命令告示’中查询详细信息

以上内容由釜山国际中心翻译(1577-7716)

베트남어 (Tiếng Việt)

Thành phố Busan nâng giãn cách xã hội lên cấp độ 4

 • Sau 18 giờ chỉ được phép tụ tập riêng đến 2 người * Từ 5 giờ ~18 giờ chỉ có thể tụ tập đến 4 người
 • Ngoài biểu tình 1 người ra cấm sự kiện, hội họp đông người
 • Vào thời gian này đóng cửa các bãi tắm trong khu vực Busan
 • Sau 10 giờ đêm hạn chế các cơ sở công cộng vận hành * Để biết nguyên tắc chi tiết cho từng cơ sở hãy tham khảo "Thông báo lệnh hành chính"

Trung tâm toàn cầu Busan biên dịch (1577-7716)

인니어(Bahasa Indonesia)

Level Jarak Sosial di Kota Busan dinaikkan menjadi level 4

 • Pertemuan pribadi hingga 2 orang yang diperbolehkan setelah pukul 18:00 * Pertemuan Hingga 4 orang diperbolehkan dari pukul 05:00 sampai 18:00
 • Larangan berkumpul untuk acara dan pertemuan, tetapi demo untuk satu orang diperbolehkan
 • Penutupan pantai-pantai di kawasan Busan dalam jangka waktu tertentu
 • Pembatasan operasional di fasilitas multiguna setelah pukul 22:00 * Aturan terperinci untuk setiap fasilitas dapat dirujuk ke 'pemberitahuan perintah administrati

Diterjemahkan oleh Busan Global Center(1577-7716)

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?